កម្មវិធីបរិច្ចាកឈាមស្មគ្រ័ចិត្ត

Posted by & filed under CSR.

ធនាគារឯកទេស អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានចូលរួមសហការជាមួយនឹង មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម និងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេងទៀត ដើម្បីរៀបចំឡើងនូវកម្មវិធី “ផ្តល់ឈាម សង្រ្គោះជីវិត” នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤រសៀល នៅអគារ GIA ជាន់ផ្ទាល់ដី។