ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បើកសម្ពោធសាខាថ្មីរបស់ខ្លួន ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Posted by & filed under Events.

ការដាក់បើកសម្ពោធ​ជាផ្លូវការ​របស់ ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ និង​ក្នុង​គោលបំណង​នាំមកជូន​ប្រជាជន​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ​ដែលមាន​ភាពទាន់សម័យ ងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស​។