ព្រឹត្តិការណ៍ទីក្រុងស្អាត ២០២៤

Posted by & filed under CSR.

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ធនាគារឯកទេស អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទីក្រុងស្អាត ដែលបានចូលរួមដោយ ថ្នាក់ដឹកនាំ រួមជាមួយបុគ្គលិករបស់ ធនាគារឯកទេស អ៊ីអន ​ចំនួន ១២៨ នាក់